Sykkelfelt Kjøpmannsgata

Miljøpakken for transport i Trondheim skal gi bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler.

Halvparten av pengene i Miljøpakken går til å fullføre det avlastende hovedvegnettet rundt de sentrale byområdene og sørover. Den andre halvparten går til bedre kollektivtilbud, gangveger, sykkelveger, trafikksikkerhet, støyskjerming og miljøgater.

Miljøpakkens totalbudsjett er på 9,65 milliarder kroner. Arbeidet skal pågå til 2025.

Les mer på miljopakken.no

Nyheter og kunngjøringer