Kommunereformen

Trondheim sett fra lufta

8. juni 2017 vedtok Stortinget sammenslåing av blant andre Klæbu og Trondheim kommuner. Vedtaket ble fattet under Stortingets behandling av endringer i kommunestrukturen og ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Prosessen fram mot sammenslåingen er allerede godt i gang, men det er først nå det formelle vedtaket er på plass.   

Sammenslåingen er et resultat av kommunereformen. Departementet har foreslått at totalt 108 kommuner blir til 42 kommuner. Sammenslåingene av disse skal skje senest 1.1.2020.

Her kan du se Stortingsproposisjon 96 (2016-2017) som handler om endringer i kommunestrukturen.

Klæbu og Trondheim kommuner vedtok 16. juni 2016 å slå seg sammen. Vedtakene var enstemmige i begge kommunestyrene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har anbefalt denne løsningen og sendt den over til regjeringen. Regjeringens forslag blir lagt fram for Stortinget våren 2017 for endelig vedtak. Nye kommunegrenser vil i så fall gjelde fra kommunevalget i 2019, og ny kommune etableres fra og med 2020.

Bakgrunnen for vedtaket er at regjeringen satte i gang en kommunereform, og Stortinget vedtok at alle kommuner før 1. juli 2016 skulle gjøre vedtak om eventuelle kommunesammenslåinger.

Formannskapet i Trondheim vedtok 30. september 2014 et mandat for rådmannens arbeid med kommunereformen. Bystyret behandlet saken om mulige retningsvalg den 29. januar 2015.

Etter valget i 2015 hadde Trondheim og Klæbu kommuner politiske møter som resulterte i en intensjonsavtale. Avtalen ble politisk behandlet i begge kommunene den 12. april, og både Klæbu og Trondheim kommune vedtok å legge intensjonsavtalen til grunn for folkeavstemning og innbyggerhøring. Klæbu kommune gjennomførte folkeavstemming 9. mai, og 67,3 prosent av de som avga stemme var for en sammenslåing med Trondheim kommune. Trondheim kommune gjennomførte høringskonferanse 2. mai, og de frammøtte representantene for næringsliv, frivillige og offentlige organisasjoner var positive til sammenslåing. Vedtaket om sammenslåing ble så fattet av kommunestyrene i begge kommunene i juni.

Klæbu og Trondheim kommuner er enige om å arbeide med felles prosjekter også i perioden fram mot stortingsvedtaket våren 2017. Kommunestyrene behandlet sak om dette i september 2016. Det opprettes en interimfellesnemnd fra og med februar 2017, som skal arbeide fram til vedtaket i Stortinget gjør det mulig å opprette endelig fellesnemnd etter inndelingsloven.

Det er også opprettet et partssammensatt utvalg med representanter fra kommunene og fra de tillitsvalgte. Utvalget hadde sitt første møte 1. desember 2016, og skal arbeide med saker som angår arbeidsgiver og arbeidstaker i den nye kommunen.

Kommunereformen