Fellesnemnd

I vår foregikk fellesnemndas møter i Klæbu, i høst vil møtene holdes i Trondheim. Høstens første møte ble avholdt i Formannskapssalen.

Klæbu helse- og velferdssenter

Første sak i fellesnemndas møte tirsdag 26.september handlet om Klæbu helse- og velferdssenter. Rådmennene la fram to alternative forslag til vedtak, der begge skisserte en trinnvis utbygging. I det ene alternativet ferdigstilles 42 sykehjemsplasser  i juni 2020, og 25 omsorgsboliger og inntil 10 ordinære leiligheter ferdigstilles i desember 2021.Deretter bygges 18 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger i 2025.

Det andre alternativet viste en utbygging i tre trinn der 60 sykehjemsplasser ferdigstilles i  2020, mens  inntil 25 omsorgsleiligheter og inntil 10 ordinære leiligheter skal være ferdige til 2025.  Som et tredje trinn ferdigstilles  16 omsorgsboliger på et senere tidspunkt.

I behandlingen fremmet ordfører Kirsti Tømmervold, på vegne av flere partier, et alternativt vedtak, som ble vedtatt av fellesnemnda. Vedtaket innebærer en samlet utbygging av 60 sykehjemsplasser som skal stå ferdig i 2020, og inntil 50 omsorgsboliger som skal stå ferdig i 2021. Det forutsettes at behovet for omsorgsboliger er kartlagt før byggingen. Hele prosjektet skal realiseres i økonomiplanperioden 2018-2021.

Kommuneblomst

Andre sak til behandling var nye Trondheims kommuneblomst. Skikken med kommuneblomster kom etter at Botanisk Forening sendte forespørsel til alle kommuner om å velge en kommuneblomst. På dette tidspunktet hadde fylkene alt valgt blomster, etter et initiativ av Olav Gjærevoll på 1980-tallet. Begrunnelsen var at fylkes- og kommuneblomster skulle øke interessen for plantelivet i regionen.

Fra før har Trondheim kommune nyperose (rosa sp) som kommuneblomst, og Klæbu har hegg (prunus padus). Rådmennene hadde lagt fram forslag om å støtte forslaget fra Norsk Botanisk Forenings Trøndelagsavdeling  om nyperose som Trondheims framtidige  kommuneblomst , og dette forslaget ble vedtatt av fellesnemnda.

Eiendomsskatt - harmonisering som følge av sammenslåing

Neste sak var forslag om søknad om unntak fra lovbestemt frist for iverksetting av harmonisert eiendomsskatt for nye Trondheim kommune. Harmonisering er fastslått i intensjonsavtalen og betyr at man har likt grunnlag for eiendomsskatt, og i følge inndelingslova skal vedtak om harmonisering være gjort innen et halvt år etter sammenslåingen. Dersom Fellesnemnda antar at harmoniseringen på et saksområde tar lengre tid, må dette varsles til staten ved fylkesmannen på forhånd, i form av en søknad om unntak.

Det oppstod diskusjon i møtet om hvorvidt det finnes noe grunnlag i saken for utsettelse av denne lovbestemte fristen. Fellesnemnda ba om at dette ble avklart, og saken skal derfor behandles igjen på neste møte i fellesnemnda.  

Ny leder i PSU

Siden Hilde Opoku er fritatt for sine politiske verv fram til 09.september 2018, må partssammensatt utvalg (PSU) ha ny leder. Det ble fremmet forslag om at Sissel Trønsdal (AP) skulle tiltre som ny leder fram til samme dato, og forslaget ble enstemmig vedtatt. Trønsdal har vært representant i PSU siden utvalget ble oppnevnt i oktober 2016.

Aktuell info

I møtet la rådmannen Morten Wolden fram to brev som angår sammenslåingsprosjektet og som kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Brevene ble tatt til orientering.

Tursti Vassfjellet - Tiller

I intensjonsavtalen mellom Klæbu og Trondheim går det fram at det skal etableres en helhetlig turstitrasé langs Nidelva og en skiløype mellom Tiller og Vassfjellet. Til møtet var en skriftlig orientering om status for prosjektene lagt fram. Ordfører Kirsti Tømmervold la fram forslag om å kontakte prosjektledelsen for den pågående veiutbyggingen av fylkesvei 704 for å få avklart krysningspunkt mellom skiløypetraseen og fylkesvei 704. Fellesnemnda forventer at saken kommer til politisk behandling i løpet av 2017, og at  både tursti og skiløype er ferdigstilt i god tid før 1.1.2020. Forslaget  ble enstemmig vedtatt.


Nyheter og kunngjøringer