Folkehelse

I januar 2012 trådte folkehelseloven i kraft. Formålet med er at den skal "bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller, folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse."
Trondheim kommune har en oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel gir føringer for tiltak og oppfølging av folkehelseutfordringene, som går på tvers av sektorer i kommunen.

helse Folkehelse