Kontaktinfo
Telefon
72542500
Adresse
Erling Skakkes gate 14
Epost
kart.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Enkelt kart som viser grunnkart, plankart og skråbilder.

Avansert kart som i tillegg til grunnkart og plankart også viser  ulike temadatasett, 3D bymodell, gatebilder etc.

Kartløsninger på internett

 • Det avanserte kartet inneholder areal- og reguleringsplaner, grunnkart, 3d bymodell, ortofoto/flybilder, gatebilder og mange ulike temakart samt flere muligheter for måling og koordinatvisning.
 • Det enkle kartet inneholder grunnkart, areal- og reguleringsplaner, ortofoto/skråbilder, noen temakart samt funksjoner for måling og koordinatvisning. Dette kartet er raskere enn det avanserte.
 • Her finner du også oversikt over høydereferansesystemer i temakartet NN2000 og Høydereferanser 
 • samt en oversikt over aktive fastmerker

Temakart

Vi har gruppert temakart i følgende kategorier:

 • Arealtilstand/landbruk 
 • Kart for innsamlingsaksjoner
 • Skole og barnehager
 • Skolekapasitetskart (Her ser du hvordan skolekapasiteten er i ulike deler av kommunen. I blå områder er kapasiteten tilstrekkelig for prosjekter med færre enn 200 boenheter. I gule områder er kapasiteten begrenset. Om det er tilstrekkelig skolekapasitet i gule områder eller for flere enn 200 boenheter i blå områder, vurderes konkret for hvert enkelt prosjekt. Røde områder har ikke tilstrekkelig skolekapasitet og det gis ikke rammetillatelse til prosjekter med flere enn fire nye boenheter. Se her for utdypende informasjon.               
 • Kulturminner (herunder aktsomhetskart kulturminner som viser bygninger, områder og registrerte arkeologiske kulturminner, fredet etter kulturminneloven - antikvarisk verdivurdering av bygninger ( klasse A, B og C ) - bevaringsområder i reguleringsplan og hensynssoner i Kommuneplanens arealdel med hensyn om vern etter plan- og bygningsloven), 
 • Geologi
 • Samfunnssikkerhet
 • Naturmiljø
 • Plankart for kommunen

Ledningskart

Den beste samlede informasjonen om ledningskart finner du via:

 • gravemeldingstjenesten (telefon 09146). Trondheim kommune har avtale om samordnet gravemelding for vann- og avløpsnettet (VA) og for gatelysnettet. 
 • Annen informasjon om VA-nettet får du ved å henvende deg til Trondheim kommune, Bydrift, 
 • Ledningskart for Elektrisitet og TV/Tele/Bredbånd (El Tele) som du ikke finner ved hjelp av de to ovennevnte tjenestene, får du ved å henvende deg direkte til aktuelle ledningseiere. 

 

Eksterne fagnettsteder

Kontakt oss

Telefon: 72 54 28 23

Epost 

Kart