Natur

Trondheim kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet. Med bærekraftig forvaltning forstår vi at naturressurser skal nyttes og forvaltes til menneskets beste på en slik måte at det er mulig å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldets utviklingsmuligheter.

For å kunne ivareta naturmangfoldet i Trondheim, må vi først vite hvilke naturverdier vi har og hvordan ulike menneskeskapte faktorer som påvirker disse. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for nødvendige beslutninger. Samtidig er det viktig å iverksette målrettede tiltak for å sikre verdifullt plante- og dyreliv i kommunen.

Internasjonale og nasjonale mål og lovverk danner rammen for hvordan kommunen skal ta ansvar i sin lokale forvaltning av naturmangfoldet.

5miljo Natur