Skjema fra A til Å

 1. 1
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Ø
 1. 1
  1. 17. mai - Leie av grunn for salg
 2. A
  1. Aktivitet i marka - meld i fra om din aktivitet
  2. Aktiviteter for barn og unge - Rapport og regnskap
  3. Aktiviteter for barn og unge - Søknad om tilskudd
  4. Amended attendance in Kindergarten
  5. Arealoverføring - Erklæring om (oppmålingsforretning)
  6. Arealoverføring - Søknad om (oppmålingsforretning)
  7. Arrangement - Utendørs
  8. Avfallsbeholder - Bestilling
  9. Avfyring av pyroshow/scenefyrverkeri
  10. Avlastning - tilrettelagt fritid søknad
 3. B
  1. Barnehage - Erklæring om helsetilstand
  2. Barnehage - Oppstartssamtale, arabisk
  3. Barnehage - Oppstartssamtale, dari
  4. Barnehage - Oppstartssamtale, engelsk
  5. Barnehage - Oppstartssamtale, kurmanji
  6. Barnehage - Oppstartssamtale, norsk
  7. Barnehage - Oppstartssamtale, polsk
  8. Barnehage - Oppstartssamtale, somali
  9. Barnehage - Oppstartssamtale, tigrinja
  10. Barnehage - Permisjon fra plass
  11. Barnehage - Søke plass/overflytting
  12. Barnehage - Søknad om endret oppholdstid
  13. Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling
  14. Bestilling av arkivmateriale til lesesal - Generelt
  15. Bestilling av læremidler fra Saupstad skole
  16. Bestilling av plassering og beliggenhetskontroll
  17. Bestilling av tetthetsprøve og desinfeksjon
  18. Bevilling - Salgsbevilling
  19. Bevilling - Serverings-/skjenkebevilling
  20. Bevilling - Serveringsbevilling
  21. Bevilling - Skjenkebevilling, enkeltanledning og ambulerende
  22. BFT - Bekymring Vedlegg
  23. BFT - Henvisning
  24. BFT - Henvisning PPT systemsak
  25. BFT - Situasjonsrapport Vedlegg
  26. Bolig i Ungbo
  27. Boligfinansiering - Søknad om
  28. Byggesak - Anmodning om forhåndskonferanse
  29. Byggesak - Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
  30. ByggSøk - Elektronisk byggesøknad
  31. Bykunstnerstipend - Søknad om
  32. Bålbrenning - Søknadspliktig fra 15. april-15. september
 4. C
  1. Change of invoicee kindergarten and SFO
 5. D
  1. Digitale VA-data - Søknad om utlån
  2. Dispensasjon fra aksellastbegrensninger
  3. Dokumentasjon av nabovarsel
 6. E
  1. Eiendomsinformasjon - Bestilling av arkivmateriale til lesesal
  2. Eiendomsinformasjon - bestilling av digitalisert materiale fra byggesaksmappe
  3. Elevopplysninger
  4. Endre betaler - Barnehage og skolefritid
  5. Ergoterapi - Henvisning til ergoterapitjeneste barn og unge
  6. Erklæring om helsetilstand
  7. Evaluering av opplæringstilbudet
 7. F
  1. Fakkeltog - Melding om
  2. Fee reduction in child-care and SFO - Application
  3. Ferdigmelding av tiltak
  4. Flagging - Søknad
  5. Forkjøpsrett av leiegårder - Melding
  6. Forurenset grunn - Sluttrapport
  7. Fradeling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Søknad om
  8. Friplass ved Trondheim kommunale musikk og kulturskole - Søknad
  9. Friskliv og mestring for barn og unge - Henvisning til
  10. Friskliv og mestring for voksne - Henvisning til
  11. Fritak, fravær skole - Søknad om
  12. Fritidskulturlivet – Rapport og regnskap
  13. Fritidskulturlivet – Tilskudd
  14. Frivillig virksomhet i lokalsamfunn - Søknad om tilskudd
  15. Frivillige lag for tiltak i friområder - Støtte til
  16. Frivillige lag og organisasjoner - Tilskudd
  17. Frivillige organisasjoners aktiviteter overfor flyktninger/innvandrere
  18. Frivillighetsmillionen - Kultur - Rapport og regnskap
  19. Frivillighetsmillionen - Kultur - Tilskudd
  20. Fyrkjeler i Trondheim - Feiing/service
  21. Fyrverkeri - Avfyring
  22. Fyrverkeri - Handel og oppbevaring
  23. Fyrverkeri - Leie av grunn til oppskyting
 8. G
  1. Gartnerhaugen - Henvisning
  2. Gjesteleilighet i Berlin - Rapport
  3. Gjesteleilighet i Berlin - Søknad
  4. Godkjenning ved kjøp av privat omsorgsbolig
  5. Grensejustering - Søknad om
  6. Grensepåvisning - klarlegging av grense
 9. H
  1. Health Declaration
  2. Helseskjema barnehage
  3. Henvisning - Gartnerhaugen
  4. Henvisning til Enhet for ergoterapitjeneste - Barn
  5. Henvisning til Enhet for fysioterapitjeneste
 10. I
  1. Idrett - Kommunal arrangementsstøtte
  2. Idrett - Støtte til
  3. Idrettsstipend
  4. Igangsetting av tiltak
  5. Individuell henvisning av voksne og eldre til Enhet for fysioterapitjenester
  6. Information about children in kindergarten
  7. Innmelding av bystyrerepresentant
  8. Innmelding av feil på gatelys
  9. Innmelding av medlemmer til Ungdommens bystyre
  10. Integrering av funksjonshemmede i frivillige lag og organisasjoner - Rapport og regnskap
  11. Integrering av funksjonshemmede i frivillige lag og organisasjoner - Tilskudd
 11. K
  1. Klage på vedtak
  2. Kommunal bolig - Endring i leieforhold
  3. Kommunal bolig - Klage på bomiljø
  4. Kommunal bolig - Leie
  5. Kommunal bolig - Meldingsskjema for leietakere
  6. Kommunal bolig - Oppsigelse av leieforhold
  7. Kommunal bolig - Søknad om ekstra nøkkel
  8. Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
  9. Kulturskole - Opptak
  10. Kulturstipend
  11. Kunnskapsprøven om alkoholloven/Etablererprøven for serveringsvirksomhet
 12. L
  1. Leave of absence kindergarten
  2. Leie av idrettshaller, gymnastikksaler og skolebasseng
  3. Lokale innvandrerorganisasjoner - Søknad om driftstilskudd
  4. Læremidler fra Saupstad skole, bestilling
  5. Lørdagsskole - Trondheim kommunale musikk og kulturskole
 13. M
  1. Mangfoldspris - Trondheim kommunes
  2. Medication in kindergarten and school
  3. Medisinering barnehage, skole og sfo - akuttmedisinering
  4. Medisinering barnehage, skole og SFO - avtale mellom foreldre/foresatte og barnehage/skole/SFO
  5. Medisinering barnehage, skole og sfo - avtale om utdeling, korte kurer
  6. Medisinering barnehage, skole og sfo - medisinoversikt
  7. Medisinering barnehage, skole og sfo - mottak
  8. Medisinering barnehage, skole og sfo - utlevering
  9. Melding om behov for spesialpedagogiske ressurser: (i ESA: SP2)
  10. Melding om elevplass i spesialgruppe
  11. Melding om opphør av privat virksomhet
  12. Melding om åpning, overtagelse eller inntreden i privat virksomhet
  13. Merknad/innspill til planforslag som er utlagt til offentlig ettersyn
  14. Moderasjon i SFO
  15. Motorferdsel i utmark og vassdrag - søknad om tillatelse
 14. N
  1. Nabovarsel
 15. O
  1. Oppdragstakere - Kjørebok
  2. Oppdragstakere - Rapport
  3. Oppdragstakere - Timeliste
  4. Oppgave over inntektsforhold ved langtidsopphold
  5. Opplysninger om barn i barnehage
  6. Oppsamling av granulat - tilskudd til
  7. Oppsigelse av plass i barnehage
  8. Overnatting - melding om
 16. P
  1. Pandemi - rekruttering til forhøyet beredskap
  2. Parkering: Klage på parkeringsbot
  3. Pensjon - Alderspensjon
  4. Pensjon - Avtalefestet pensjon
  5. Pensjon - Barnepensjon
  6. Pensjon - Etterlatte
  7. Pensjon - Forhøyet uførepensjon
  8. Pensjon - Oppsatt pensjon
  9. Pensjon - Uførepensjon
  10. Permisjon fra plass - barnehage
  11. Permisjon fra skolen - Søknad om
  12. Personlig dokumentasjon - bestill fra arkivet
  13. Plangodkjenning av lokaler og uteområder, barnehager og skoler - søknad
  14. PPT for voksne - henvisning
  15. Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - rapport og regnskap
  16. Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - tilskudd
 17. R
  1. Rapport fra tilsyn i fosterhjem
  2. Rapportering - Fellessystem spillvann og avløp
  3. Rapportering - Registrering av stikkledninger
  4. Rapportering - Vann- og overvannledninger
  5. Rapportering - Veganlegg
  6. Registrering av vannskade
  7. Registreringsskjema for besøkshjem
  8. Reparasjon av feil på privat avløpsledning
  9. Reparasjon av lekkasje på privat vannledning
  10. Request for consent (day-care)
  11. Riggplass - søknad om
  12. Rådsmedlem - Innmelding av
 18. S
  1. Samleskjema spesialpedagogiske ressurser (ESA: SP1)
  2. Sammenslåing av eiendom
  3. Samtykke - Barnehage - Film og bilder fra barnehagen - Forespørsel om
  4. Samtykke - Barnehage - Hovedskjema - Forespørsel om
  5. Samtykke - Barnehage - Til privat transport - Forespørsel om
  6. Samtykke - Barnehage - Til samtale, bilder, film til media - Forespørsel om
  7. Samtykke - Skole - Forespørsel om
  8. Seksjonering - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering
  9. Seksjonering - Fordeling av sameieandeler
  10. Seniorråd (Trondheim seniorråd) - Rapport og regnskap
  11. Seniorråd (Trondheim seniorråd) - Søknad om midler
  12. SFO-plass - endre oppholdstid
  13. SFO-plass - oppsigelse
  14. SFO-plass - søk
  15. Skolekor, -korps og orkestre - tilskudd
  16. Sommeropphold 2017 - søknadsskjema
  17. Startlån - Søknad om
  18. Strakstiltak kunst og kultur
  19. Strakstiltak kunst og kultur – rapport og regnskap
  20. Støtte fra Miljøpakken - søknad om
  21. Støttekontakt/fritidsassistent - registrering
  22. Synspedagogtjenesten - Henvisning
  23. Søk på stilling elektronisk
  24. Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning
  25. Søknad om erstatning - veg
  26. Søknad om refusjon for innleverte piggdekk
  27. Søknad om utredning
 19. T
  1. Teknisk plangodkjenning - Søknad om
  2. Termination of a place in kindergarten
  3. Tillatelse til tiltak på skorstein - Søknad om
  4. Tilskudd for utstyr i kommunale anlegg
  5. Tilskudd til festivaler
  6. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn - rapport og regnskap
  7. Tilsynsperson i fosterhjem - Egenpresentasjon
  8. Tiltak for funksjonshemmede
  9. Tiltak mot fattigdom (Barne- og likestillingsdepartementet)
  10. Trondheim seniorråd - Rapport og regnskap
  11. Trondheim seniorråd - Søknad om midler
  12. Tuberkuloseundersøkelse av ansatte og studenter
 20. U
  1. Utendørs arrangement - Melding om
  2. Utkobling av slamavskiller
  3. Utleiebolig for ungdom i Innherredsveien 51
  4. Utleiebolig for ungdom i Innherredsveien 51 - Forlengelse
  5. Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter - Søknad om
 21. V
  1. Vannmåler - Avlesing av forbruk
  2. Vannmåler - Melding om ny, fjernet eller utskifting av måler
  3. Vistamar - Søknad om opphold
  4. Voksenopplæring - Grunnskole
  5. Voksenopplæring - Spesialundervisning
 22. Ø
  1. Økonomisk sosialhjelp